REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS / VLADA...
Departamenti i Shërbimeve Këshilluese Teknike shpall: Thirrje për Aplikim për certifikim të këshilltarëve për Bujqësi...
Te nderuar fermerë, përfaqësues te bizneseve bujqësore rurale, dhe përfaqësues te ekonomive familjare te Kosovës,...